سه شنبه ۰۵-۰۴-۱۴۰۳ ۵:۴۰ ق٫ظ

معرفی ۳۱ طرح حوزه محیط زیست کشور به بانک‌های عامل در سال ۱۴۰۲

مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۱طرح در حوزه زیست محیطی در کشور، مورد حمایت تسهیلاتی قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی صندوق محیط زیست،سجاد انجم شعاع اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۲۹طرح در حوزه زیست محیطی مورد حمایت تسهیلاتی قرار گرفته و بیش از ۱۵۶۶۱۳ میلیارد ریال تسهیلات به این طرح اختصاص یافته است.
وی تصریح کرد:صندوق ملی محیط زیست یکی از پشتوانه های اصلی حفاظت از محیط زیست کشور است که با اعطای تسهیلات و حمایت مالی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست ، همکاری در طرح های آموزشی و فرهنگ سازی برای بهبود شرایط زیست محیطی ، اعطای تسهیلات مالی به کارخانجات و کارگاه ها و هرگونه منابع آلاینده برای کاهش آلودگی زیست محیطی ، نقش موثری در حفاظت و احیا و بهره برداری پایدار از محیط زیست و منابع طبیعی و تنوع زیستی دارد.
انجم شعاع تاکید کرد: تسهیلات به طرح های درحوزه آب و فاضلاب ،پسماند ،هواو تجدیدپذیر پرداخت می شود که امیدواریم با تقویت توان مالی و منابع اعتباری صندوق ملی محیط زیست از طریق وصول درآمدهای پیش بینی شده در قانون و تحقق سایر درآمدها شاهد افزایش حمایت‌های مالی و اعطای تسهیلات به طرح‌ها و پروژه‌های محیط زیستی در کشور باشیم‌.
مدیر عامل صندوق ملی محیط زیست کشور افزود:بـر ایـن اسـاس از ابتـدای ۱۴۰۲ تـا پایـان آذر مـاه تعـداد ۳۱ پـروژه در موضوعات آب و فاضلاب، پسماند ،هوا و تجدیدپذیر با رقم تسهیلات ۳۷۱۶۲۳۸ به بانک های عامل برای دریافت تسهیلات حمایتی معرفی شدند.
وی با بیان اینکه از این طرح ها ۱۱طرح در بخش آب و فاضلاب ،۳پروژه پسماند و ۱۷پروژه انرژی های تجدید پذیر بود تاکید کرد: از مجموع ۳۱طرح معرفی شده ۲۹طرح موفق به دریافت تسهیلات شدند که حدود مبلـغ ۱۵۶۶۱۳ میلیـارد ریال تسهیلات دریافت کردند.
انجم شعاع بااشاره به اینکه در بخش حمایتی یکی از رسالت های صندوق حمایت بیمه ای است، اظهار داشت : مسـتند بـه مـاده (۷)اساسـنامه صنـدوق ملـی محیط زیسـت، ایـن امـکان بـرای صنـدوق ایجـاد شد تـا از طریـق شـرکتها و مؤسسـات بیمـه، امکانـات و شـرایط لازم را بـرای بیمه کردن دام، باغـات و محصـولات کشـاورزی در مقابـل خسـارت ناشـی از جانـوران وحشـی حمایت شـده و در معـرض خطـر انقـراض فراهـم کند و حـق بیمـه مربوطـه از محـل منابـع و اعتبـارات صنـدوق پرداخـت شود.
وی تاکید کرد:اقـدام بـرای پوشـش بیمـه ای “دام، باغـات و محصـولات کشـاورزی در مقابـل خسـارت ناشـی از جانوران وحشـی حمایت شـده و در معـرض خطـر انقـراض”بـرای اولیـن بـار در دولـت انقلابـی و مردمـی مـورد پیگیـری قـرار گرفـت و در اعتبـارات سـال ۱۴۰۱ بـه تصویـب مجمـع عمومـی صنـدوق ملـی محیط زیسـت رسـید.
انجم شعاع تصریح کرد:بـا هدف حفاظـت از گونه هـای جانـوری حمایت شـده و در معـرض خطـر انقـراض و همچنیـن پرداخـت غرامـت بـه باغـات، محصـولات زراعـی، دام، طیـور، زنبــور عســل و آبزیــان در مقابــل خســارتهای ناشــی از جانــوران وحشــی حمایت شــده و در معــرض خطــر انقــراض توافقنامــه بیـن صنـدوق بیمـه کشـاورزی و صنـدوق ملـی محیط زیسـت منعقـد شد که ۳۱۰طرح برای دریافت خسارت بیمه ای معرفی شدند که ۶۴طرح خسارت ۷۸۲۹میلیون ریالی دریافت کردند.
صنـدوق ملـی محیط زیسـت مؤسسـه عمومـی غیردولتـی وابسـته بـه سـازمان حفاظـت محیط زیسـت اسـت کـه دارای شـخصیت حقوقـی مسـتقل و اسـتقلال مالـی و اداری بـوده و در زمینــه کمــک بــه کاهــش آلاینده هــای محیط زیســتی و جلوگیــری از تخریــب محیط زیســت و بــه منظــور حفاظــت، احیــا و بهره بــرداری پایــدار از محیــط زیسـت، منابـع طبیعـی و تنوع زیسـتی فعالیـت می کند.
انتهای پیام/۵۸۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *