مهمترین اخبار

مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست معرفی شد حمایت از خیرین محیط‌زیستی با مصوبه هیئت دولت بازدید سرزده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از صندوق ملی محیط زیست هلدینگ و شرکت‌های محیط زیستی زیرمجموعه صندوق ملی محیط زیست راه‌اندازی می‌شود
مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست معرفی شد حمایت از خیرین محیط‌زیستی با مصوبه هیئت دولت بازدید سرزده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از صندوق ملی محیط زیست هلدینگ و شرکت‌های محیط زیستی زیرمجموعه صندوق ملی محیط زیست راه‌اندازی می‌شود

اعضای مجمع عمومی

حوزه های عملکردی

گزارش عملکرد سالانه

صورت‌های مالی

گزارشگری و شفافیت

چندرسانه‌ای

پروژههای حوزه تصفیه آب و بازچرخانی
۰
پروژههای حوزه مدیریت پسماند و بازیافت
۰
پروژههای حوزه کاهش آلودگی هوا
۰

get

اخبار