اعضای مجمع عمومی

علی سلاجقه

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس مجمع عمومی صندوق ملی محیط زیست

داوود منظور

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

احسان خاندوزی

وزیر امور اقتصادی و دارائی

حسین امیرعبداللهیان

وزیر امور خارجه

عباس علی آبادی

وزیر صنعت، معدن و تجارت

علی اکبر محرابیان

وزیر نیرو

محمدعلی نیکبخت

وزیر جهاد کشاورزی