ساختار سازمانی و مدیران اجرایی

سجاد انجم شعاع

مدیرعامل
تلفن: ۰۲۱۸۸۶۸۰۳۵۰-۰۲۱۸۸۶۸۰۴۰۱
دورنگار: ۰۲۱۸۸۶۸۰۸۷۷
ایمیل:ceo@irnef.ir

رحیم عظیمی

عضو هیئت مدیره
تلفن: ۰۲۱۸۸۶۸۰۳۵۰-۰۲۱۸۸۶۸۰۴۰۱
دورنگار: ۰۲۱۸۸۶۸۰۸۷۷
ایمیل: azimi@irnef.ir

عباس کریمی

عضو هیئت مدیره
تلفن: ۰۲۱۸۸۶۸۰۳۵۰-۰۲۱۸۸۶۸۰۴۰۱
دورنگار: ۰۲۱۸۸۶۸۰۸۷۷
ایمیل: karimi.irnef@mail.ir

مازیار سلیمان نژاد

معاون فنی و اقتصادی
تلفن: ۰۲۱۸۸۶۸۰۳۵۰-۰۲۱۸۸۶۸۰۴۰۱
دورنگار: ۰۲۱۸۸۶۸۰۸۷۷
ایمیل: soleimannezad@irnef.ir

مصطفی جهدکاران

مدیریت امور اداری، پشتیبانی و بازرگانی
تلفن: ۰۲۱۸۸۶۸۰۳۵۰-۰۲۱۸۸۶۸۰۴۰۱
دورنگار: ۰۲۱۸۸۶۸۰۸۷۷
ایمیل: jahdkaranirnef@mail.ir

حسن پسندیده

مدیریت امور اقتصادی و تجهیز منابع
تلفن: ۰۲۱۸۸۶۸۰۳۵۰-۰۲۱۸۸۶۸۰۴۰۱
دورنگار: ۰۲۱۸۸۶۸۰۸۷۷
ایمیل: pasandideh.irnef@mail.ir

علی سمیعی

مدیریت امور حقوقی و قراردادها
تلفن: ۰۲۱۸۸۶۸۰۳۵۰-۰۲۱۸۸۶۸۰۴۰۱
دورنگار: ۰۲۱۸۸۶۸۰۸۷۷
ایمیل: samie.irnef@mail.ir

نیک نام هوشیار

رئیس هیئت مدیره
تلفن: ۰۲۱۸۸۶۸۰۳۵۰-۰۲۱۸۸۶۸۰۴۰۱
دورنگار: ۰۲۱۸۸۶۸۰۸۷۷
ایمیل:houshyar@irnef.ir

رخشاد حجازی

عضو هیئت مدیره
تلفن: ۰۲۱۸۸۶۸۰۳۵۰-۰۲۱۸۸۶۸۰۴۰۱
دورنگار: ۰۲۱۸۸۶۸۰۸۷۷
ایمیل: hejazi.irnef@mail.ir

اسحق رئیسی

معاونت تسهیلات، قراردادها و نظارت مالی
تلفن: ۰۲۱۸۸۶۸۰۳۵۰-۰۲۱۸۸۶۸۰۴۰۱
دورنگار: ۰۲۱۸۸۶۸۰۸۷۷
ایمیل: raesei@irnef.ir

مدیریت ارتباطات، فرهنگ سازی و مشارکت ها

تلفن: ۰۲۱۸۸۶۸۰۳۵۰-۰۲۱۸۸۶۸۰۴۰۱
دورنگار: ۰۲۱۸۸۶۸۰۸۷۷
ایمیل:

رحیم عظیمی

مدیریت امور تسهیلات، تخصیص منابع و تجهیزات
تلفن: ۰۲۱۸۸۶۸۰۳۵۰-۰۲۱۸۸۶۸۰۴۰۱
دورنگار: ۰۲۱۸۸۶۸۰۸۷۷
ایمیل: azimi.irnef@mail.ir

مجتبی شیرزاد

مدیریت امور فنی و کنترل پروژه
تلفن: ۰۲۱۸۸۶۸۰۳۵۰-۰۲۱۸۸۶۸۰۴۰۱
دورنگار: ۰۲۱۸۸۶۸۰۸۷۷
ایمیل: shirzaad.irnef@mail.ir