ساختار سازمانی و مدیران اجرایی

علی عبدی‌زاده

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
تلفن: ۰۲۱۸۸۶۸۰۳۵۰-۰۲۱۸۸۶۸۰۴۰۱
دورنگار: ۰۲۱۸۸۶۸۰۸۷۷
ایمیل:ceo@irnef.ir

رحیم عظیمی

عضو هیئت مدیره
تلفن: ۰۲۱۸۸۶۸۰۳۵۰-۰۲۱۸۸۶۸۰۴۰۱
دورنگار: ۰۲۱۸۸۶۸۰۸۷۷
ایمیل: azimi@irnef.ir

مازیار سلیمان نژاد

معاون فنی و اقتصادی
تلفن: ۰۲۱۸۸۶۸۰۳۵۰-۰۲۱۸۸۶۸۰۴۰۱
دورنگار: ۰۲۱۸۸۶۸۰۸۷۷
ایمیل: soleimannezhad@irnef.ir

سید علی میررضوی

مدیریت امور اداری، پشتیبانی و بازرگانی
تلفن: ۰۲۱۸۸۶۸۰۳۵۰-۰۲۱۸۸۶۸۰۴۰۱
دورنگار: ۰۲۱۸۸۶۸۰۸۷۷
ایمیل: s.ali.mirrazavi@irnef.ir

حسن پسندیده

مدیریت امور اقتصادی و تجهیز منابع
تلفن: ۰۲۱۸۸۶۸۰۳۵۰-۰۲۱۸۸۶۸۰۴۰۱
دورنگار: ۰۲۱۸۸۶۸۰۸۷۷
ایمیل: pasandideh@irnef.ir

علی سمیعی

مدیریت امور حقوقی و قراردادها
تلفن: ۰۲۱۸۸۶۸۰۳۵۰-۰۲۱۸۸۶۸۰۴۰۱
دورنگار: ۰۲۱۸۸۶۸۰۸۷۷
ایمیل: samie@irnef.ir

نیک نام هوشیار

رئیس هیئت مدیره
تلفن: ۰۲۱۸۸۶۸۰۳۵۰-۰۲۱۸۸۶۸۰۴۰۱
دورنگار: ۰۲۱۸۸۶۸۰۸۷۷
ایمیل:houshyar@irnef.ir

سجاد کریمی

معاونت تسهیلات، قراردادها و نظارت مالی
تلفن: ۰۲۱۸۸۶۸۰۳۵۰-۰۲۱۸۸۶۸۰۴۰۱
دورنگار: ۰۲۱۸۸۶۸۰۸۷۷
ایمیل: sajjad.karimi@irnef.ir

مریم پویان

مدیریت ارتباطات، فرهنگ‌سازی و مشارکت‌ها

تلفن: ۰۲۱۸۸۶۸۰۳۵۰-۰۲۱۸۸۶۸۰۴۰۱
دورنگار: ۰۲۱۸۸۶۸۰۸۷۷
ایمیل: info@irnef.ir

رحیم عظیمی

مدیریت امور تسهیلات، تخصیص منابع و تجهیزات
تلفن: ۰۲۱۸۸۶۸۰۳۵۰-۰۲۱۸۸۶۸۰۴۰۱
دورنگار: ۰۲۱۸۸۶۸۰۸۷۷
ایمیل: azimi@irnef.ir

مجتبی شیرزاد

مدیریت امور فنی و کنترل پروژه
تلفن: ۰۲۱۸۸۶۸۰۳۵۰-۰۲۱۸۸۶۸۰۴۰۱
دورنگار: ۰۲۱۸۸۶۸۰۸۷۷
ایمیل: shirzad@irnef.ir

محسن اکبری

سرپرست امور تسهیلات، تخصیص منابع و نظارت مالی
تلفن: ۰۲۱۸۸۶۸۰۳۵۰-۰۲۱۸۸۶۸۰۴۰۱
دورنگار: ۰۲۱۸۸۶۸۰۸۷۷
ایمیل: akbari@irnef.ir