اعضای هیئت مدیره های پیشین صندوق ملی محیط زیست

سید محمد مجابی

رییس هیئت مدیره از بهمن ۱۳۹۵ لغایت خرداد ۱۳۹۷ و نایب رییس از بهمن ۱۳۹۳ لغایت بهمن ۱۳۹۵
۱۶/۱۱/۱۳۹۵

فرهاد دبیری

عضو هیئت مدیره از بهمن ۱۳۹۳ لغایت بهمن ۱۳۹۴

هومان لیاقتی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره از بهمن ۱۳۹۳ لغایت خرداد ۱۳۹۷
۱۶/۱۱/۱۳۹۵

علی اشرف مجتهد شبستری

عضو هیئت مدیره از بهمن ۱۳۹۳ لغایت خرداد ۱۳۹۷
۱۶/۱۱/۱۳۹۵

سید حسن صدوق ونینی

 عضو هیئتت مدیره از بهمن ۱۳۹۴ لغایت بهمن ۱۳۹۵

سید صفدر حسینی

رییس هیئت مدیره از بهمن ۱۳۹۳ لغایت بهمن ۱۳۹۵

علیرضا گچ پززاده

عضو هیئت مدیره از بهمن ۱۳۹۵ لغایت خرداد ۱۳۹۷
۱۶/۱۱/۱۳۹۵

امیر ارسلان مهاجری طهرانی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل از خرداد ۱۳۹۷ تا بهمن ۱۴۰۰
۰۷/۰۳/۱۳۹۷ الی ۱۸/۱۰/۱۴۰۰

کریم شافعی

عضو هیئت مدیره از خرداد ۱۳۹۷ لغایت دی ماه ۱۳۹۷
۰۷/۰۳/۱۳۹۷

سعید نمکی

هیئت مدیره از خرداد ۱۳۹۷ لغایت فروردین ۱۳۹۸
۰۷/۰۳/۱۳۹۷

مسعود شهسواری

رییس هیئت مدیره از شهریور ۱۳۹۸ تا آبان ۱۴۰۰
۱۶/۰۶/۱۳۹۸ الی   ۰۳/۰۹/۱۴۰۰

مازیار سلیمان نژاد

 عضو هیئت مدیره از خرداد ۱۳۹۷ تا فروردین ۱۳۹۹
۰۷/۰۳/۱۳۹۷ الی سال ۱۳۹۹

مظفر نیکپور

عضو هیئت مدیره از خرداد ۱۳۹۷ تا آذر ۱۳۹۹
۰۷/۰۳/۱۳۹۷ الی  ۲۶/۱۱/۱۳۹۹

لعبت تقوی

عضو هیئت مدیره از شهریور ۱۳۹۸ تا بهمن ۱۴۰۰
۱۶/۰۶/۱۳۹۸ الی ۱۸/۱۰/۱۴۰۰

امیرزند پازندی

عضو هیئت مدیره از شهریور ۱۳۹۹ تا بهمن ۱۴۰۰
۵/۰۷/۱۳۹۹ الی ۱۸/۱۰/۱۴۰۰

سید حسام الدین پور عباسی

عضو هیئت مدیره از بهمن ۱۴۰۰ تاشهریور ماه ۱۴۰۱
۱۸/۱۰/۱۴۰۰ الی   ۲۲/۰۸/۱۴۰۱

محمد دنیائی

 عضو هیئت مدیره از بهمن ۱۴۰۰ تا آبان ماه ۱۴۰۱
۱۸/۱۰/۱۴۰۰ الی  ۰۱/۰۹/۱۴۰۱

غلامعلی فروغی

عضو هیئت مدیره

۱۶/۱۱/۱۳۹۵

کیامرز قاسمی زانیانی

عضو هیئت مدیره

۲۵/۰۱/۱۳۹۹

مریم احمدی

رئیس هیئت مدیره

۱۸/۱۰/۱۴۰۰ الی  ۱۷/۰۲/۱۴۰۲