اعضای هیئت مدیره

عباس کریمی

عضو حقوقی هیت مدیره و غیر اجرایی
عضو هیئت مدیره و غیر اجرایی

علی عبدی زاده

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

رحیم عظیمی

عضو مالی هیئت مدیره و اجرایی

نیکنام هوشیار

رئیس هیئت مدیره و اجرایی

اعضای هیات مدیره سابق صندوق ملی محیط زیست

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

۱

مریم احمدی

عضو هیئت مدیره

۲

حسام الدین پورعباسی

عضو هیئت مدیره

۳

محمد دنیائی

عضو هیئت مدیره

۴

امیر ارسلان مهاجری طهرانی

عضو و مدیرعامل

۵

مسعود شهسواری

عضو هیئت مدیره

۶

امیر پازندی

عضو هیئت مدیره

۷

لعبت تقوی

عضو هیئت مدیره

۸

مظفر نیک­پور

عضو هیئت مدیره

۹

مازیار سلیمان نژاد

عضو هیئت مدیره

۱۰

سعید نمکی

عضو هیئت مدیره

۱۱

کریم شافعی

عضو هیئت مدیره

۱۲

کیامرز قاسمی زانیانی

عضو هیئت مدیره

۱۳

هومان لیاقتی

عضو و مدیرعامل

۱۴

علی اشرف مجتهد شبستری

عضو هیئت مدیره

۱۵

علی رضا گچ پرزاده

عضو هیئت مدیره

۱۶

غلامعلی فروغی

عضو هیئت مدیره

۱۷

سید محمد مجابی

عضو هیئت مدیره

۱۸

سید صفدر حسینی

عضو هیئت مدیره