آموزش و فرهنگ سازی صندوق ملی محیط زیست

آموزش و فرهنگ­سازی عموم جامعه در همه اقشار سنی از ارکان مهم در حفاظت محیط­ زیست است. مهم­ترین هدف در ارتقای فرهنگ محیط ­زیستی افراد جامعه ایجاد شناخت در مورد اهمیت تعامل انسان با محیط ­زیست و تأثیر عملکرد وی به صورت منفی یا مثبت بر محیط است. رکن اصلی در آموزش افراد، ایجاد توانمندی در آنان برای تصمیم ­گیری صحیح، تغییر رفتار و عملکرد و استفاده بهینه از منابع می باشد. هرچه آگاهی مردم جامعه درخصوص محیط­ زیست بیشتر باشد، اجرای قوانین و رضایت­مندی آنان نیز افزایش می­یابد.

در این راستا صندوق ملی محیط ­زیست در راستای اجرای تکلیف بند (۵) ماده (۵) اساسنامه ذیربط ضمن حمایت مالی و همکاری در طرح­ های آموزشی و فرهنگ ­سازی، اقدامات شایان توجهی برای گسترش فرهنگ محیط­ زیستی با اجرای برنامه ­های فرهنگی و اجتماعی با استفاده از ظرفیت رسانه ­های ارتباط جمعی در محورهای مختلف محیط­ زیست انسانی، محیط­ زیست طبیعی و تنوع­ یستی، محیط­ زیست دریایی و تالاب­ها و سایر موضوعات دارای اهمیت در حوزه محیط ­زیست انجام داده است.