اخبار

حمایت صندوق ملی محیط زیست از ۱۶پروژه محیط زیستی در 5 ماه نخست سال 1402

حمایت صندوق ملی محیط زیست از ۱۶پروژه محیط زیستی در 5 ماه نخست سال 1402

مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست با اشاره به حمایت صندوق ملی محیط زیست از ۱۶پروژه محیط زیستی در سال 1402، گفت: بیشترین اعتبار به پروژه‌های آب و فاضلاب و پسماند در کشور اختصاص یافت.

به گزارش روابط عمومی صندوق ملی محیط زیست، سجادانجم شعاع با اشاره به فعالیت های این صندوق در 5 ماه نخست امسال، اظهار داشت: در پنج ماه نخست امسال به ۱۶پروژه تسهیلات پرداخت شد که بیشترین سهم به طرح‌های آب و فاضلاب و پسماند اختصاص یافت.

وی تصریح کرد: صنـدوق ملی محیط زیست یک مؤسسه عمومی غیردولتی و وابسـته بـه سـازمان حفاظـت محیط زیسـت اسـت کـه در زمینـه کمـک بـه کاهـش آلایندههـای محیط زیسـتی و جلوگیـری از تخریـب محیط زیسـت و بـه منظـور حفاظـت، احیـا و بهره‌برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی فعالیت می‌کند.

انجم شعاع تاکید کرد: از ابتدای امسال تاکنون در بخش‌های آب‌وفاضلاب ۱۳پروژه، پسماند ۷ پروژه ، هوا یک طرح و انرژی‌‌های تجدید پذیر ۱۸طرح و در مجموع ۳۹ پروژه با اعتبار ۶۹۴۵ میلیارد ریال برای دریافت تسهیلات معرفی شدند.

مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست با بیان اینکه تاکنون ۱۶ پروژه موفق به دریافت تسهیلات شدند، افزود: طرح‌های حوزه آب وفاضلاب هر کدام با ۷ طرح بیشترین میزان دریافت تسهیلات را به خود اختصاص دادند و انرژی‌های تجدید پذیر هم ۲طرح موفق به دریافت تسهیلات شدند .

 وی تاکید کرد: این ۱۶ پروژه در استان‌های مختلف کشور اجرا می شود که ۵ طرح سهم استان خوزستان، ۳ طرح در استان البرز، ۲طرح در استان اصفهان، یک طرح هم در استان‌های گلستان، آذربایجان‌غربی، همدان، مرکزی، فارس و مازندران است.

انجم شعاع تصریح کرد: تسـهیلات بـه این طرح‌هـا و پروژه‌ها از طریق صندوق بـه عنـوان بنـگاه مالـی و اقتصـادی در حـوزه حفاظـت محیط زیسـت پرداخت شده و این صندوق اعتبـارات لازم بـرای تحقق اهـداف خـود را از طریق کمک‌هـای دولتی، کمـک اشـخاص حقیقـی، کمـک و هدایای بین‌المللی، درآمـد ناشـی از گـردش مالـی و فعالیت‌های صندوق و واحدهـای تابعـه و سـایر درآمدهـا و منابـع مالـی در چارچـوب قوانیـن و مقـررات تأمیـن می‌کند.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا